algoritme

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Taules d'indicadors

El disseny de la xarxa social Labdoo posa especial èmfasi en la transparència com un dels mecanismes clau per facilitar la solidesa del sistema. Per permetre transparència, s’implementen una sèrie de taules que permeten als usuaris conèixer ràpidament l’estat dels diferents objectes (dootrònics, dootrips, hubs, edoovillages, etc.). Aquestes taules es basen en una varietat de mecanismes, que inclouen mapes de geolocalització, diagrames de barres o taules configurables dinàmicament, entre d'altres.