Formulario de solicitud de Edoovillage

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Selecciona el formulario en tu idioma preferido de las siguientes plantillas, copia y pega el formulario seleccionado en tu procesador de textos favorito y luego completa cada pregunta. Una vez hecho esto, envía el formulario resultante a tu punto de contacto en Labdoo.org.

English | Catalan | Chinese | French | German | Italian | Romanian | Spanish


English Version (Updated 25-02-2019)

Requester Information: (*) is a mandatory field
--------------------------------
Requestor’s Name(*):
Requestor’s Email Address(*):
Your Organization(*):
Organization Website / Facebook:
Your Labdoo account user name (https://www.labdoo.org/user/register):
--------------------------------
Project Site:
--------------------------------
1. Project title or name of your school, project, or NGO - A short title or description for your project(*):

2. Project Description - Please explain about your project and how you will use the laptops (*):
3. Number of students(*):
4. Number of teachers(*):

5. Claimed IT equipments (*)
5.1 Number of Laptops needed(*):
5.2 Number of eBook Reader needed:
5.3 Others needed (Tablet-PCs etc):
5.4 Additional comments:

6. On Site Contact Information / project manager. Please provide at least one way to contact (*):
6.1 Full Name(*):
6.2 Phone(*):
6.3 Email(*):
6.4 Physical address of Organization (street, city, zip code, country...)(*):
6.5 GPS coordinates (click the link to find the coordinates: https://www.gps-coordinates.net or https://support.google.com/maps/answer/18539) (*):

7. Language
7.1 Local / Preferred language(s)(*):
7.2 Additional information about language(s):
8. Project Location - street, city, state/province, country, zip code(*):

9. Access to Internet(*)?
9.1 Access to internet (yes/no)
9.2 Wired/cable (yes/no)
9.3 Wireless (yes/no)

10. Conditions about the room where the laptops will be installed:
10.1 Is the room secure? [yes / no + brief explanation]
10.2 Can the room be locked in a way that the supervisors (e.g. teachers) can control access? [yes / no + brief explanation]
10.3. Is the room weather-proof? (e.g. does the room protect the laptops from rain, sand, etc?) [yes / no + brief explanation]

11. How did you hear about Labdoo?:
--Search Engine (e.g. Google)
--At local Conference,
--At online Conference,
--From other organizations/companies,
--Facebook
--Instagram
--Other (please describe)

12. Picture(s) of the school, students, teacher, etc with this Request Form. Please send as file(s) (*):
The picture will be uploaded to your project site

***The solicitation of a Labdoo laptop request implies that, upon receiving the laptops, the recipient agrees with the "Labdoo Laptop Recipient Agreement".

----------------------------------------------------
Labdoo Laptop Recipient Agreement:
----------------------------------------------------
Dear Laptop receiver:

We are very pleased to have the opportunity to contribute to your project by providing technology to help bridge the digital divide.

With every right comes responsibilities. Technology, when adequately used, can provide very powerful means to aid those that are most in need. But if used improperly, it can also damage our environment. By receiving the above items, you are automatically accepting to abide by the following Labdoo global responsibilities:

(1) The items received will be used only for the purpose described by your organization at the time you solicited this donation.
(1.1) If you intend to use it for a different purpose, you will contact first the Labdoo team at contact@labdoo.org.
(1.2) Only schools and projects may claim for Labdoo computer donations and not by individuals.
(1.3) Donated items may only be removed from school ground with admittance of Labdoo (example, teachers cannot take laptops outside school). If Labdoo reviser visit your project and discovered donated items are missing, your school / project will be excluded from Labdoo support and CANNOT receive any further donation.

(2) In the case that an incidence occurs to any of the received items, you will contact the Labdoo team at contact@labdoo.org, including in your email the tagging number of the item(s) related to the incidence and a brief explanation. The following incidences must always be reported:
(2.1) At the end of life of any of the received items, so that the item can be properly recycled.
(2.2) When an item breaks, malfunctions or any change in its status.

(3) Every six months, please send an email to contact@labdoo.org with the list of laptops that you have and their status (working or not working).

(4) Labdoo laptops are offered for free to you for education purposes. In return, you agree to not use the laptops for commercial reasons and you agree not to charge any fee for the usage of the laptops.
(4.1) The donated items cannot be resold to make money or exchange with other valuable items.
(4.2) If discovered donated items are missing, your school / project will be excluded from Labdoo support and CANNOT receive any further donation.

(5) By returning this form filled in, the solicitor confirms owning all rights on sent materials (current or in the future) submitted to Labdoo.org and allowing such content to be publicly available from Labdoo.org. In addition, the solicitor confirms having approval for taking pictures of the children and/or any person benefiting from Labdoo laptops, tablets or any Labdoo donations, from their parents and/or legal guardians. Labdoo.org explicitly points to the fact that sent materials and pictures/photos may be used online and/or offline, and hence that they can be accessed by third parties, and that such pictures are used to help preserve the transparency and accountability of the projects.

We thank you for your commitment to make our world a better place and we wish you best of luck in your humanitarian mission.

The Labdoo Team.


Catalan Version (Updated 12-06-2019)

Informació del sol·licitant:
(*) és un camp obligatori

Nom del sol·licitant (*):
Adreça de correu electrònic del Sol·licitant (*):
La vostra organització (*):
Lloc web de l'organització / Facebook:
El nom d'usuari del vostre compte de Labdoo (https://www.labdoo.org/user/register):
Lloc del projecte:

1. Títol del projecte o nom de la vostra escola, projecte o ONG: un títol o una descripció curta del vostre projecte (*):

2. Descripció del projecte: expliqueu sobre el vostre projecte i com utilitzareu els ordinadors portàtils (*)

3. Nombre d’estudiants (*):

4. Nombre de professors (*):

5. Equips informàtics reclamats (*)

5.1 Nombre d’ordinadors portàtils necessaris (*):

5.2 Nombre de lectors de llibres electrònics necessaris:

5.3 Altres necessaris (Tablet PC, etc):

5.4 Comentaris addicionals:

6. Informació de contacte del lloc / responsable del projecte. Proporcioneu almenys una manera de contactar (*):

6.1 Nom complet (*):

6.2 Telèfon (*):

6.3 Correu electrònic (*):

6.4 Adreça física de l'organització (carrer, ciutat , codi postal, país ...) (*):

Coordenades GPS 6,5 (feu clic a l’enllaç per trobar les coordenades: https://www.gps-coordinates.net o https://support.google.com/maps / answer / 18539) (*):

7. Idioma

7.1 Idioma local preferit (s) (*):

7.2 Informació addicional sobre idioma (s):

8. Ubicació del projecte - carrer, ciutat, estat / província, país, codi postal (*):

9. Accés a Internet (*)?:

9.1 Sense Internet (sí / no)

9,2 Cable / cable (sí / no)

9.3 Wireless (sí / no)

10. Condicions sobre la sala on s’instal·laran els portàtils:

10.1 La sala està segura? [sí / no + explicació breu]

10.2 Es pot bloquejar la sala de manera que els supervisors (per exemple, els professors) puguin controlar l'accés? [sí / no + explicació breu]

10.3. L'habitació està a prova de condicions meteorològiques? (p. ex., la sala protegeix els ordinadors portàtils de la pluja, la sorra, etc?) [sí / no + explicació breu]

11. Com es va assabentar de Labdoo ?:

-- Motor de cerca (per exemple, Google)

-- A la conferència local

-- Conferència en línia

-- Des d'altres organitzacions / empreses

--Facebook

--Instagram

--Altres (descriviu)

12. Imatge de l'escola, estudiants, professor, etc, amb aquest formulari de sol·licitud. Envieu com a fitxer (s) (*):
La imatge es carregarà al lloc del vostre projecte
*** La sol·licitud d’una petició d’un ordinador portàtil de Labdoo implica que, en rebre els ordinadors portàtils, “el destinatari està d’acord amb l’acord de destinatari del portàtil de Labdoo”.

Acord de destinatari del portàtil de Labdoo:

Benvolgut receptor del portàtil:
Estem molt contents de tenir l'oportunitat de contribuir al vostre projecte proporcionant tecnologia per ajudar a superar la bretxa digital.

Amb tots els drets hi han responsabilitats. La tecnologia, quan s’utilitza adequadament, pot proporcionar mitjans molt potents per ajudar els que més la necessiten. Però si s'utilitza de manera incorrecta, també pot fer malbé el nostre entorn. En rebre els ítems anteriors, accepteu automàticament complir les següents responsabilitats globals de Labdoo:
(1) Els articles rebuts s’utilitzaran únicament per a l’objectiu descrit per la vostra organització en el moment en què vau sol·licitar aquesta donació.
(1.1) Si teniu intenció d’utilitzar-lo per a un propòsit diferent, contactacteu primer amb l’equip de Labdoo.
(1.2) Només les escoles i els projectes poden reclamar donacions d 'ordinadors de Labdoo i no per individus. (1.3) Els articles donats només es poden eliminar del terreny escolar amb l’admissió de Labdoo (per exemple, els professors no poden treure portàtils fora de l’escola). Si el revisor de Labdoo visita el vostre projecte i falten elements donats, el vostre projecte/escola quedarà exclòs del suport de Labdoo i NO PODRÀ rebre cap donació addicional.
(2) En cas que es produeixi una incidència en qualsevol dels articles rebuts, es posarà en contacte amb l’equip de Labdoo a contact@labdoo.org, incloent al vostre correu electrònic el número d’etiquetatge dels articles relacionats amb la incidència i un resum explicació. Sempre s'han d’informar de les següents incidències:
(2.1) Al final de la vida útil d’un dels elements rebuts, de manera que l’article pugui reciclar-se correctament.
(2.2) Quan es trenca un element, funciona malament o qualsevol canvi en el seu estat.

(3) Cada sis mesos, envieu un correu electrònic a contact@labdoo.org amb la llista d'ordinadors portàtils que tingueu i el seu estat (treballant o no funcionant).

(4) Els ordinadors portàtils Labdoo us ofereixen gratuïtament per a finalitat educativa. En contrapartida, accepteu no utilitzar els ordinadors portàtils per motius comercials i accepteu no cobrar cap quota per l’ús dels ordinadors portàtils.
(4.1) Els articles donats no es poden tornar a vendre per guanyar diners o intercanviar amb altres articles valuosos.
(4.2) Si falten articles donats descoberts, la vostra escola / projecte quedarà exclosa del suport de Labdoo i NO POT rebre cap donació addicional.

(5) En retornar aquest formulari emplenat, el procurador confirma la possessió de tots els drets sobre materials enviats (actuals o futurs) enviats a Labdoo.org i que permetin que aquest contingut estigui disponible públicament a Labdoo.org. A més, el procurador confirma tenir el vistiplau per fer fotos dels nens i / o de qualsevol persona que es beneficiï de portàtils, tauletes o qualsevol donació de Labdoo, dels seus pares i / o tutors legals.

Labdoo.org explica explícitament que els materials enviats i imatges / fotos es puguin utilitzar en línia i / o fora de línia i, per tant, poden accedir-hi a tercers i que aquestes imatges s’utilitzen per preservar la transparència i la rendició de comptes dels projectes.

Us agraïm el vostre compromís per fer del nostre món un lloc millor i us desitgem molta sort en la vostra missió humanitària.

L'equip de Labdoo.


Chinese Version (Updated 25-02-2019)

Labdoo筆記型電腦申請表格
申請者資料:(打*記號的是必須填寫的欄位)
--------------------------------
您的姓名(*):
您的電子郵件地址(*):
您的組織名稱(*):
組織網站 / Facebook:
您的Labdoo 帳戶 (請在 https://www.labdoo.org/user/register 網站上註冊一個帳號):
--------------------------------
專案內容:
--------------------------------
1. 專案或是您学校, 組織名稱 - 請提供一個簡短的說明(*):

2. 專案摘要 - 請为筆記型電腦的目的及用途 提供一個簡短的說明(*):
3. 學生人數(*):
4. 教師人數(*):

5. 所需的電腦數量 (*)
5.1 所需的筆記型電腦數量(*):
5.2 所需的电子书量:
5.3 其它需求 (例如平板電腦):
5.4 其它注释:

6. 當地聯絡人 / 專案管理员資料.請填寫至少一樣聯絡方式(*):
6.1 姓名(*):
6.2 電話(*):
6.3 電子郵件(*):
6.4 實際地址 (請填寫詳細地址,包含國家及街名...)(*):
6.5 GPS 坐標(點擊鏈接以查找坐標. (方法: https://www.gps-coordinates.net | https://support.google.com/maps/answer/18539)

7. 语言
7.1 當地語言 / 首選語言(*):
7.2 A有關語言的其他註釋:
8. 專案所在位置 - 請填寫詳細地址,包含國家及街名(*)

9. 教室是否可上網(*)?
9.1 沒有網絡? [是/否]
9.2 透過有線連線?[是/否]
9.3 透過無線線?[是/否]

10. 預計安裝筆記型電腦所在教室的條件:
10.1 教室安全嗎? [是/否+簡要說明]
10.2 教室能上鎖, 並可由管理者(如教師)控制電腦的使用嗎? [是/否+簡要說明]
10.3. 教室能防風雨嗎? (教室能保護筆記型電腦免受雨淋,沙塵損壞嗎 ?)[是/否+簡要說明]

11. 您是從何處認識Labdoo?:
--搜索引擎 (例如谷歌)
--來自當地舉辦的會議中
--來自在線舉辦的會議中
--來自其他組織/公司,
--Facebook
--Instagram
--其他(請詳述)

12. 請隨表附上申請表中的學校,學生,或教師的照片並以文件形式傳送(*):
您附上的照片將會一併上傳到此專案網站

*** 請閱讀並 同意 以下 “Labdoo筆記本電腦收件者協定 ”
--------------------------------------------------
Labdoo 筆記型電腦收件者協定:
----------------------------------------------------
親愛的Labdoo筆記型電腦(以下簡稱筆電)收件者:

我們非常高興能夠有機會為您的專案提供筆電用以提高學生的教育品質。

我們都知道,當科技被正確使用時,可提供強而有力的幫助。
但如果使用不當, 也會嚴重損害我們的環境。因此,通過申請上述筆電專案, 您將自動同意恪守以下條款,盡守全球公民的責任:

(1) 收到的筆電將只用于貴組織在申請捐贈時所描述的目的。
(1.1) 如果您打算使用它進行不同的目的, 您將事先聯繫 Labdoo 團隊。
(1.2) 只有學校和項目可以申請Labdoo電腦捐贈,Labdoo電腦並不提供個人使用。
(1.3) 受贈的捐贈物品只能在Labdoo同意之下自專案學校搬走。(例如,教師不能私自将筆電带出校外)

(2) 當筆電有以下的狀況發生時, 您將與我們聯絡。
(2.1)筆電故障毀損
(2.2) 當專案中斷或其狀態的發生任何變化。

(3) 每隔六月, 請發一封電子郵件到 contact@labdoo. 告知筆電的狀態 (正常運作或損壞)。

(4) Labdoo 筆電僅免費為您提供教育目的。您同意不使用筆電腦進行任何商業行為。你並同意不收取任何筆電使用費。
(4.1) 捐贈的物品不能轉售或以其他物品交換。
(4.2) 如果Labdoo專員發現捐贈物自學校遺失,您的學校/專案將被排除在Labdoo支持之外,並無法再獲得任何捐贈。

(5) 當你填寫上列表格後並提交後,Labdoo (目前或將來) 擁有權利公開。此外您提送的任何資料以及圖檔,Labdoo 都將遵循自由軟體基金會的發行分享條款。

我們感謝您的支持, 使我們的世界成為一個更美好的地方。我們在此也祝福您的專案順利成功。

Labdoo 團隊 敬上


French Version (Updated 02-04-2019)

Formulaire de demande d’ordinateur portable Labdoo / (*) = mention obligatoire
--------------------------------
Information du demandeur
Votre nom(*):
Votre adresse email(*):
Votre organisation(*):
Site WEB de votre organisation:
Votre nom d’utilisateur de votre compte Labdoo: (Vous pouvez vous inscrire ici : https://www.labdoo.org/fr/user/register)
--------------------------------
Site du projet:
--------------------------------
1. Titre du projet ou nom de l'école ou de l'ONG(*) :
2. Résumé du projet : Décrivez brièvement l’usage qu’il sera fait des ordinateurs portables sur le site de votre projet(*)
3. Nombre d’étudiants :
4. Nombre d’enseignants :

5. Nombre d’ordinateurs dont vous avez besoin:
5.1 Nombre d'ordinateurs portables requis(*):
5.2 Nombre de lecteurs de livres électroniques requis:
5.3 Autre (tablettes ou similaires):
5.4 Notes complémentaires:

6. Information de contact sur le site (fournissez au moins un moyen de contact)(*):
6.1 Nom(*):
6.2 Téléphone(*):
6.3 Email(*):
6.4 Adresse de la personne de contact (rue, ville, code postal, pays ..., pas de boîte postale)(*):
6.5 Coordonnées GPS (par exemple https://www.gps-coordinates.net/ ou https://support.google.com/maps/answer/18539):

7. langue(s)
7.1 langue(s) préférée(s)(*):
7.2 Informations complémentaires sur les langue(s):

8. Adresse du projet (si différent de 6.4, rue, ville, code postal, pays ..., pas de case postale)(*):

9. Accés sur Internet(*)?
9.1 accès sur Internet (oui / non)
9.2 Accès via un câble LAN (oui / non)
9.3 Accès via sans-fil WiFi (oui / non)

10. Etat des pièces dans lesquelles sont installés les ordinateurs portables:
10.1 La pièce est-elle sécurisée [Oui / Non + explication brève]
10.2 La pièce peut-elle être fermée de telle façon que les superviseurs (par exemple les enseignants) puissent en contrôler l’accès ? [Oui / Non + explication brève]
10.3. La pièce est-elle à l’abri des intempéries ? (par exemple la pièce peut-elle protéger les ordinateurs de la pluie, du sable etc. ?) [Oui / Non + explication brève]

11. Comment avez-vous entendu parler de Labdoo?
Moteur de recherche (Google, par exemple)
--dans des conversations personnelles, des conférences ou similaires,
--en ligne par exemple dans des discussions ou des conférences,
--Autres organisations / ONG / entreprises ou similaires,
--Facebook
--Instagram
- autres (veuillez expliquer)

12. Veuillez soumettre les images de l'école, des élèves, des enseignants, de l'environnement, etc. sous forme de fichiers image (png, jpeg ou similaire) avec la candidature (*). Les images sont téléchargées dans l'album du projet.

-------------------------------------------------- -----------
Contrat de reception d'ordinateur portable Labdoo avec le destinataire:
-------------------------------------------------- -----------
Cher récepteur portable:

Nous attendons avec impatience l’opportunité de soutenir votre projet avec des dons informatiques pour une "participation numérique".
Mais avec chaque don informatique, vous prenez également des responsabilités. Une technologie correctement utilisée est un moyen efficace d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais une technologie mal utilisée peut aussi nuire à l'environnement. En demandant et en recevant des dons informatiques, vous acceptez automatiquement les éléments suivants:

(1) Les dons informatiques sont exclusivement destinés à o.a. Application décrit les objectifs de votre organisation.
(1.1) Si vous souhaitez utiliser des dons informatiques à des fins différentes, vous devez d'abord contacter le Labdoo: contact@labdoo.org.
(1.2) Seules les écoles ou les projets peuvent demander des dons en TI, et non un particulier.
(1.3) Les dons informatiques ne peuvent être retirés du site de l'école ou du projet qu'avec le consentement de Labdoo (par exemple, les enseignants ne peuvent pas emporter des dons informatiques chez eux). Si les inspecteurs de Labdoo visitent le projet et constatent que des dons informatiques sont manquants, l'école / le projet est exclu des autres dons informatiques de Labdoo et ne peut PAS recevoir d'autres dons informatiques.

(2) En cas de dysfonctionnement des donations informatiques, contactez l'équipe Labdoo à l'adresse contact@labdoo.org, en indiquant votre adresse électronique, le numéro d'identification Labdoo du don informatique défectueux et un message court. Politique. Les incidents suivants doivent toujours être signalés:
(2.1) En cas de dommage irréparable, le don informatique doit être recyclé ou réparé.
(2.2) Si un don informatique ne fonctionne pas ou chaque fois que son statut change.

(3) Veuillez envoyer un e-mail avec la liste des dons en TI et leur statut (actif ou non) à contact@labdoo.org tous les six mois.

(4) Vous recevrez des dons informatiques gratuits de Labdoo à des fins éducatives uniquement. En contrepartie, vous acceptez que les ordinateurs portables ne soient pas utilisés à des fins commerciales. Vous acceptez cette demande et vous ne facturez aucun frais pour l'utilisation de l'ordinateur.
(4.1) Les dons informatiques ne peuvent être vendus, prêtés ou échangés.
(4.2) Si des dons informatiques ne peuvent pas être trouvés, une école / un projet est exclu des autres dons informatiques et ne peut PAS recevoir d'autres dons informatiques.

(5) En soumettant cette demande dûment remplie, le demandeur confirme à Labdoo.org qu'il dispose de tous les droits sur les documents déposés maintenant ou à l'avenir et que Labdoo.org est autorisé à les publier. En outre, le demandeur confirme qu'il bénéficie de tous les enfants, enseignants, tuteurs, représentants légaux et / ou donateurs de Labdoos IT dont l'autorisation de prendre et de publier des photos a été obtenue. Labdoo.org souligne explicitement que les documents et les photos soumis sont publiés hors ligne et en ligne et sont donc accessibles à des tiers. Les photos sont utilisées exclusivement par Labdoo.org pour permettre la présentation et la traçabilité du projet.

Nous vous remercions de votre engagement à rendre notre monde un peu meilleur et nous vous souhaitons la meilleure des chances dans votre projet scolaire, de secours ou humanitaire.

L'équipe de Labdoo


German Version (Updated 31-03-2019)

Labdoo Laptop Antragsformular / (*) = ist ein Pflichtfeld
--------------------------------
Name des Antragstellers(*):
Email Adresse des Antragstellers(*):
Deine Organisation(*):
Website der Organisation:
Dein Labdoo Konto User Name (https://www.labdoo.org/user/register):
--------------------------------
Angaben zum Projekt:
--------------------------------
1. Kurzer Titel des Projektes oder Name der Schule oder NGO(*):
2. Projektbeschreibung - Bitte kurz beschreiben, wofür die Laptops in deinem Projekt zum Einsatz kommen sollen(*):
3. Anzahl Schüler*innen(*):
4. Anzahl Lehrer*innen(*):

5. Beantragte IT-Spenden(*)
5.1 Anzahl benötigter Laptops(*):
5.2 Anzahl benötigter eBook Reader:
5.3 Sonstige (Tablet-PCs o.a.):
5.4 Zusätzliche Anmerkungen:

6. Kontakt vor Ort / Ansprechpartner. Bitte wenigstens einen Weg zur Kontaktaufnahme nennen(*):
6.1 Name(*):
6.2 Telefon(*):
6.3 Email(*):
6.4 Adresse des Ansprechpartners (Straße, Stadt, PLZ, Land…; kein Postfach)(*):
6.5 GPS Koordinaten (z.B. per https://www.gps-coordinates.net/ oder https://support.google.com/maps/answer/18539):

7. Sprache(n)
7.1 Bevorzugte Sprache(n)(*):
7.2 Weitere Angaben zu Sprachen(n):

8. Adresse des Projektes (falls abweichend von 6.4.; Straße, Stadt, PLZ, Land…; kein Postfach)(*):

9. Zugang zum Internet(*)?
9.1 Zugang zum internet (Ja/Nein)
9.2 Zugang via LAN-Kabel (Ja/Nein)
9.3 Zugang via WLAN (Ja/Nein)

10. Zustand der Räume, in denen die Laptops installiert werden:
10.1 Ist der Raum sicher? [ja / nein + kurze Erläuterung]
10.2 Kann der Raum durch die Lehrer abgeschlossen werden, um den Zugang zu kontrollieren? [ja / nein + kurze Erläuterung]
10.3. Ist der Raum wettergeschützt? (z.B. sind die Laptops im Raum vor Sand und Regen sicher?) [ja / nein + kurze Erläuterung]

11. Wie haben Sie von Labdoo gehört?:
--Suchmaschine (z.B. Google)
--in persönlichen Gesprächen, Konferenz o.ä.,
--online z.B. in Chats oder Konferenz,
--Von anderen Organisationen/NGO/Firmen o.ä.,
--Facebook
--Instagram
--Andere (bitte erläutern)

12. Bitte Bilder der Schule, Schüler, Lehrer, Umgebung etc. als Bilddateien (png, jpeg o.ä.) mit dem Antrag einreichen(*). Die Bilder werden in das Projektalbum hochgeladen.

-------------------------------------------------------------
Labdoo Laptop Vereinbarung mit dem Empfänger:
-------------------------------------------------------------
Lieber Laptop Empfänger:
Wir freuen uns über die Möglichkeit, Ihr Projekt durch IT-Spenden bei der "digitalen Teilhabe" zu unterstützen.
Mit jeder IT-Spende gehen Sie aber auch eine Verantwortung ein. Richtig genutzte Technologie ist ein wirksames Mittel, diejenigen zu unterstützen, die Hilfe am dringendsten benötigen. Aber falsch eingesetzte Technik kann auch der Umwelt schaden. Mit Antragstellung und Erhalt der IT-Spenden akzeptieren Sie automatisch die folgenden Punkte:

(1) Die IT-Spenden werden ausschließlich für die im o.a. Antrag beschriebenen Zwecke Ihrer Organisation genutzt.
(1.1) Wenn Sie IT-Spenden doch für einen anderen Zweck verwenden wollen, müssen Sie zuerst beim Labdoo anfragen: contact@labdoo.org.
(1.2) Nur Schulen oder Projekte können IT-Spenden beantragen, keine Einzelperson.
(1.3) IT-Spenden dürfen nur mit Zustimmung von Labdoo vom Schul-/Projektgelände entfernt werden (z:b. dürfen Lehrer IT-Spenden nicht mit nach Hause nehmen). Wenn Labdoo-Kontrolleure das Projekt besuchen und feststellen, dass IT-Spenden fehlen, wird die Schule / Projekt von weiteren IT-Spenden durch Labdoo ausgeschlossen und kann KEINE weiteren IT-Spenden erhalten.

(2) Wenn es zu einer Störung oder Fehlfunktion bei IT-Spenden kommt, kontaktieren Sie das Labdoo Team contact@labdoo.org, unter Angabe Ihrer E-Mailadresse, der Labdoo-ID (Nr.) der defekten IT-Spende und einer kurzen Erklärung. Folgende Vorfälle müssen immer gemeldet werden:
(2.1) Bei irreparablen Schäden, so dass die IT-Spende recycelt oder repariert werden muss.
(2.2) Wenn eine IT-Spende nicht funktioniert oder bei jeder Änderung seines Status.

(3) Bitte senden Sie alle sechs Monate eine E-Mail mit der Liste der IT-Spenden und dem Status (funktionieren oder nicht) an contact@labdoo.org.

(4) Sie erhalten die kostenlosen IT-Spenden von Labdoo ausschließlich für Bildungszwecke. Im Gegenzug stimmen Sie zu, dass die Laptops nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Sie stimmen mit diesem Antrag zu, keine Gebühr für die Nutzung der Computer zu verlangen.
(4.1) IT-Spenden dürfen nicht verkauft, verliehen oder getauscht werden.
(4.2) Wenn IT-Spenden nicht auffindbar sind, wird eine Schule / Projekt von weiteren IT-Spenden ausgeschlossen und kann KEINE weiteren IT-Spenden erhalten.

(5) Mit Abgabe dieses ausgefüllten Antrages bestätigt der Antragsteller gegenüber Labdoo.org, dass er alle Rechte an jetzt oder zukünftig eingereichten Unterlagen hat und Labdoo.org die Erlaubnis erteilt, diese zu veröffentlichen. Weiterhin bestätigt der Antragssteller, dass er von allen Kindern, Lehrern, Erziehungsberechtigten, gesetzlichen Vertretern und/oder die von Labdoos IT-Spenden profitieren, deren Erlaubnis zur Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos vorliegen hat. Labdoo.org weist ausdrücklich darauf hin, dass eingereichte Unterlagen und Fotos offline und online veröffentlicht werden und somit auch Dritten zugänglich sind. Die Fotos verwendet Labdoo.org ausschließlich, um Darstellung und Nachvollziehbarkeit des Projektes zu ermöglichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement, um unsere Welt etwas besser zu machen und wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrem Schul-, Hilfsprojekt oder humanitärem Projekt.

Das Labdoo Team


Romanian Version (Updated 11-04-2019)

Formular Cerere Calculatoare Labdoo

Informații solicitant (câmpurile marcate cu * sunt obligatorii)
===============================
Nume și prenume solicitant (*):
Adresă E-mail (*):
Nume Organizație (*):
Website / Facebook Organizație:
Numele contului Labdoo (vă puteți înregistra la https://www.labdoo.org/user/register):
===============================
Detalii proiect
===============================
1. Titlul proiectului (alternativ, numele școlii sau Organizației) (*):

2. Descrierea proiectului (vă rugăm să descrieți proiectul dvs. și cum vor fi folosite calculatoarele) (*):
3. Număr elevi (*):
4. Număr profesori (*):

5. Echipamente IT solicitate (*)
5.1. Număr calculatoare (*):
5.2. Număr cititor cărți electronice:
5.3. Alte echipamente (tablete, etc):
5.4. Comentarii suplimentare:

6. Informații de contact Manager de proiect (vă rugăm să furnizați cel puțin o modalitate de contact) (*)
6.1. Nume complet (*):
6.2. Telefon (*):
6.3. Adresă E-mail (*):
6.4. Adresă poștală Organizație (stradă, oraș, cod poștal, țară) (*):
6.5. Coordonate GPS (pentru a afla coordonatele GPS vă rugăm să folosiți acest link sau Google Maps) (*):

7. Limbă
7.1. Locală / Limbile preferate (*):
7.2. Informații suplimentare limbă:
8. Locul de desfășurare al proiectului (stradă, oraș, cod poștal, țară) (*):

9. Access Internet (*)
9.1. Există internet la locul instalării (*): da / nu
9.2. Internetul este disponibil prin cablu (*): da / nu
9.3. Internetul este disponibil wireless (*): da / nu

10. Condițiile locului instalării calculatoarelor
10.1. Locația este securizată: da / nu (scurtă descriere)
10.2. Locația permite accesul restricționat, controlat de supraveghetori (de exemplu, profesori): da / nu (scurtă descriere)
10.3. Locația asigură protecție împotriva condițiilor climaterice (de exemplu, împotriva ploii, umidității, prafului, temperaturi extreme): da / nu (scurtă descriere)

11. Cum ați aflat despre Labdoo?
--Motor de căutare (de ex. Google)
--Conferință locală
--Conferință online
--De la alte Organizații / Companii
--Facebook
--Instagram
--Altă opțiune (vă rugăm descrieți)

12. Fotografii ale școlii, elevilor, profesorilor (vă rugăm să le trimiteți în format electronic, fotografiile vor fi încărcate pe pagina proiectului dumneavoiastră) (*):

*** Solicitarea calculatoarelor Labdoo implică acordul dvs. cu privire la setul de condiții incluse în "Acordul beneficiarului calculatoarelor Labdoo".

=============================================
Acordul beneficiarului calculatoarelor Labdoo
=============================================
Dragi beneficiari ai calculatoarelor Labdoo:

Suntem foarte bucuroși că am avem oportunitatea de a contribui la realizarea proiectului dvs, furnizându-vă tehnologia necesară reducerii decalajului digital și informatic în zona dvs. de interes.

Orice beneficiu implică însă și o responsabilitate. Tehnologia, atunci cand este folosită corespunzător, poate reprezenta un mijloc foarte eficient de a-i ajuta pe cei care au într-adevar nevoie. Dar folosită într-un mod greșit, îi poate afecta atât pe cei ce o folosesc, cât și mediul înconjurător. Prin acceptarea calculatoarelor mai sus mentionate, se consideră că acceptați respectarea următoarelor reguli generale Labdoo:

1. Articolele primite vor fi utilizate doar în scopul pe care instituția dvs. l-a precizat la momentul solicitării prezentei donații
1.1. Daca intenționați să le folosiți în alte scopuri, veți contacta mai întâi echipa Labdoo, la adresa contact@labdoo.org
1.2. Doar instituții educaționale acreditate (de exemplu școli) și proiecte specifice pot aplica pentru calculatoare Labdoo, nu și persoane fizice
1.3. Articolele donate pot fi înstrăinate din instituțiile școlare doar cu acordul Labdoo (de exemplu, profesorii nu dreptul de a scoate calculatoarele în afara școlii, fără a înștiința Labdoo în prealabil). Dacă un inspector Labdoo va vizita proiectul dvs. și va constata lipsa unor articole donate, școala și/sau proiectul dvs. vor fi excluse din programul Labdoo și nu vor mai putea primi nici un fel de donații din partea Labdoo

2. În cazul unui incident al oricăruia dintre articolele primite, veți contacta echipa Labdoo la contact@labdoo.org, incluzând în mesajulul dvs. numărul de înregistrare al articolului Labdoo și o scurtă descriere a problemei apărute. Următoarele evenimente vor fi întodeauna raportate:
2.1. Sfârșitul duratei de viață al articolului primit, pentru a putea fi reciclat corespunzător
2.2. Când produsul a suferit distrugeri, defecțiuni, o alterare a stării sale normale de funcționare sau în cazul oricărei schimbări a stării sale inițiale

3. La fiecare 6 luni, veți trimite un E-mail pe adresa contact@labdoo.org, atașând lista calculatoarelor și starea lor (funcțional sau nefuncțional)

4. Calculatoarele Labdoo sunt oferite în mod gratuit în scopuri educaționale. Sunteți de acord să nu le folosiți în scopuri comerciale și să nu solicitati nici o taxă pentru folosul acestora
4.1. Articolele primite nu pot fi revândute, și nici oferite în schimbul altor foloase materiale
4.2. Dacă se va constata lipsa unor articole donate, fără respectarea termenelor și condițiilor, școala și/sau proiectul dvs. vor fi excluse din programul Labdoo și nu vor mai putea primi nici un fel de donații din partea Labdoo

5. Prin completarea și trimiterea acestui formular, solicitantul confirmă deținerea drepturilor asupra tuturor materialelor, prezente sau viitoare, trimise către Labdoo.org, precum și dreptul Labdoo de a folosi aceste materiale în mod public. De asemenea, solicitantul confirmă că a cerut și primit dreptul părinților sau a tutorelui legal, după caz, pentru a fotografia copiii și/sau alți beneficiari ai articolelor donate de către Labdoo. Labdoo.org atrage atenția în mod explicit asupra faptului că materialele trimise, inclusiv fotografiile, pot fi utilizate atât online (internet), cât și offline (materiale printate), pentru a păstra transparența și responsabilitatea acestor proiecte, și prin urmare, materialele, inclusiv fotografiile, pot fi accesate de către terțe părți.

Vă mulțumim pentru implicarea în acțiunile noastre, și pentru implicarea dvs. de a face lumea noastră un loc mai bun, și vă dorim mult succes în realizare proiectelor dvs.

Echipa Labdoo

Organizatie:
Localitate: Data:

Nume și prenume reprezentant legal: Semnătura:
Nume și prenume șef proiect: Semnătura:


Spanish Version (Updated 12-06-2019)

Formato de solicitud de laptops de Labdoo.
rev. 001

Por favor, copia / engancha este formulario en tu procesador de textos favorito y luego rellena cada pregunta. Una vez hecho esto, envía por correo electrónico el formulario resultante a tu punto de contacto en Labdoo.org.

Información del receptor:
======================
Tu nombre:
Tu dirección de correo electrónico:
Tu organización :
El sitio web de tu organización:
Tu username de Labdoo.org: (esto es necesario para que Labdoo pueda asignar
laptops a tu proyecto. Puedes registrarte aquí: https://www.labdoo.org/user/register)
Título del proyecto: (un nombre breve para tu proyecto)

Instalaciones del proyecto:
=============
1. Resumen del proyecto: (Por favor describe tu proyecto y la finalidad que tendran las computadoras.)
2. Localización del proyecto:
3. Idiomas de preferencia:
4. Información de contacto en el sitio (por favor provee por lo menos una manera de contactarte):
4.1. Nombre:
4.2. Teléfono:
4.3. Correo electrónico:
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país):
4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas):
5. Número de laptops que se necesitan:
6. Número de estudiantes:
7. Número de profesores:
8. Electricidad en las instalaciones: (Voltaje y tipo de conectores, por ejemplo tipo A, B, C, D, etc.;
Ver el siguiente enlace para una explicación mas detallada: https://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe)
9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? [si / no]
9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable?
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops:
10.1. ¿Es seguro? [sí / no + breve explicación]
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan controlar el acceso? [sí / no + breve explicación]
10.3. ¿El cuarto protege del clima? (ejemplo. El cuarto protegería las laptops de lluvia, arena, etc?) [si / no + breve explicación]

*** El solicitar laptops de Labdoo implica que al recibirlas el receptor está de acuerdo
con el "Acuerdo de recepción de laptops de Labdoo".

Acuerdo de recepción de laptops
=========================

Estimado receptor de laptops,

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de contribuir a su proyecto
al proporcionar la tecnología para ayudar a reducir la brecha digital.
Con todo derecho vienen responsabilidades. La tecnología, cuando se
utiliza adecuadamente, puede proporcionar medios muy poderosos para
ayudar a aquellos que más lo necesitan. Pero si se usa incorrectamente,
puede también dañar el medio ambiente.

Al recibir el equipo que solicitó, automáticamente usted acepta cumplir con
las siguientes responsabilidades globales de Labdoo:

(1) Los artículos recibidos serán utilizados únicamente para la finalidad
descrita por su organización en el momento en que solicitó la donación. Si
desea utilizarlos para un propósito diferente, tendrá que contactar primero al
equipo de Labdoo a través de contact@labdoo.org.

(2) En el caso de que algún incidente ocurra a cualquiera de los artículos
recibidos, usted se comunicará con el equipo de Labdoo en
contact@labdoo.org, incluyendo en su correo electrónico el número de etiqueta
de los artículos relacionados con el incidente y una breve
explicación. Las siguientes incidencias siempre deben ser reportadas:

(2,1) El final de la vida de cualquiera de los artículos recibidos, de
modo que el artículo pueda ser debidamente reciclado.

(2,2) Cuando un elemento se rompa, presente mal funcionamiento, o haya
cualquier cambio en su estado.

(3) Cada seis meses, por favor envíe un correo electrónico a
contact@labdoo.org con la lista de los ordenadores portátiles que usted
tiene y su estado (funciona o no funciona).

(4) Las laptops de Labdoo son ofrecidas sin ningún cost a usted, para propósitos educativos.
A cambio, usted se compromete a no utilizar las laptops para ningún fin comercial no
cobrar ningún tipo de tarifa por su uso.

Le damos las gracias por su compromiso para hacer de nuestro mundo un
lugar mejor y le deseamos lo mejor de las suertes en su misión
humanitaria.

El equipo de Labdoo.


Italian Version (Updated 04-06-2019)

Formulario di richiesta computer Labdoo

Informazioni sul richiedente:
Nome (*):
Email (*):
Organizzazione (*):
Sito internet dell’organizzazione / Facebook:
Nome Utente account Labdoo (https://www.labdoo.org/user/register):

Informazioni sul progetto:
1. Titolo del progetto, oppure nome della scuola, oppure nome dell’ONG (*):
2. Descrizione del progetto – per favore, spiegare brevemente i laptop a quale scopo sono previsti (*):
3. N° di studenti (*):
4. N° di docenti: (*):

5. Richiesta di materiale IT (*)
5.1. N° Laptop richiesti (*):
5.2. N° lettori ebook richiesti:
5.3. Altro (tablet / PC etc.):
5.4. Altri commenti:

6. Contatti in loco / Responsabile del progetto. Per favore, fornire almeno un modo per contattare (*):
6.1. Nome completo (*):
6.2. Tel. (*):
6.3. Email (*):
6.4. Indirizzo fisico dell’organizzazione (Via, Città, CAP, Nazione…) (*):
6.5. Coordinate GPS (clicca il link per scoprire le coordinate: https://www.gps-coordinates.net oppure https://www.support.google.com/maps/answer/18539) (*):

7. Lingua
7.1. Lingua locale / lingua/e preferita/e (*):
7.2. Ulteriori informazioni sulla lingua/e:

8. Ubicazione del progetto - Via, Città, Regione, Nazione, CAP (*):

9. Accesso a Internet (*)
9.1. Nessun Internet (si/no)
9.2. Via Cavo (si/no)
9.3. Wireless (si/no)

10. Condizioni della stanza dove verranno installati i laptop:
10.1. È sicura la stanza? (si/no + breve spiegazione)
10.2. La stanza può essere chiusa in modo tale che il supervisore/docente possa controllare gli accessi? (si/no + breve spiegazione)
10.3. La stanza è stagna? (es. la stanza è protetta dalla pioggia, sabbia ecc.?) (si/no + breve spiegazione)

11. Come sei venuto a conoscenza del progetto Labdoo?
-- Motore di Ricerca
-- Conferenza
-- Conferenza Online
-- Da altre organizzazioni
-- Facebook
-- Instagram
-- Altro (per favore descrivere)

12. Foto della scuola, studenti, docenti, ecc. da inviare in allegato insieme a questo formulario. Per favore inviare sotto forma di file (*): la/e foto saranno pubblicate sul sito del suo progetto.

***L’istanza per la richiesta di un computer Labdoo implica che, non appena ricevuto il materiale, il beneficiario accetta i “Termini per beneficiare di computer Labdoo”.

----------------------------------------------------
Termini per beneficiare di computer Labdoo:
----------------------------------------------------

Caro beneficiario:

Siamo lieti di avere l’opportunità di contribuire al suo progetto fornendo tecnologia che possa aiutare a diminuire il divario digitale.

Con ogni diritto, arrivano responsabilità. La tecnologia, se usata correttamente, può fornire un mezzo molto potente per aiutare coloro che sono maggiormente in uno stato di bisogno. Se usata impropriamente però, può anche danneggiare il contesto in cui viviamo. Ricevendo il materiale Labdoo, lei accetta automaticamente di attenersi alle seguenti norme di condotta, valevoli su scala globale:

(1) Il materiale ricevuto verrà usato solamente per gli scopi descritti dalla sua organizzazione all’interno del formulario di richiesta.
(1.1) Se lei intende usare il suddetto materiale per altri scopi, deve precedentemente contattare il team Labdoo all’indirizzo contact@labdoo.org.
(1.2) Solo scuole e progetti possono fare richiesta per la donazione di computer Labdoo, individui singoli non possono.
(1.3) Il materiale ricevuto non potrà mai venire allontanato dalla scuola senza il permesso di Labdoo (es. i docenti non possono portare i laptop fuori dalla scuola). Se un revisore di Lapdoo fa visita al vostro progetto e del materiale manca, la vostra scuola / progetto sarà escluso dal supporto di Labdoo e non potrà più ricevere ulteriori donazioni.

(2) Nel caso in cui succeda un incidente a un qualsiasi del materiale ricevuto, contatterete il team Labdoo all’indirizzo contact@labdoo.org, includendo all’interno della email il numero/i di referenza dell’oggetto/i accidentato insieme a una breve spiegazione. I seguenti incidenti devono sempre venir riportati:
(2.1) Alla fine della vita del materiale ricevuto, di modo che possa essere propriamente riciclato.
(2.2) Quando il materiale si rompe, ha malfunzionamenti o qualsiasi cambiamento dal suo stato originale.

(3) Ogni sei mesi, per favore scrivete una email a contact@labdoo.org con una lista del materiale Labdoo che avete e il suo stato (funzionante o non funzionante).

(4) I laptop Labdoo le vengono offerti per scopi educativi. In cambio lei accetta di non usare i laptop per ragioni commerciali e acconsente a non domandare nessuna tassa per l’uso dei laptop.
(4.1) Il materiale ricevuto non può essere rivenduto per denaro o scambiato con altri oggetti di valore.
(4.2) Se si scopre che del materiale donato manca, la sua scuola e il suo progetto verranno esclusi dal supporto Labdoo e non potrà più riceve ulteriori donazioni.

(5) Rinviandoci questo formulario compilato, il richiedente conferma di aver compreso e accettato tutti i termini sul materiale ricevuto (presente e/o futuro) da Labdoo.org e acconsente che questo contenuto sia pubblicamente disponibile su Labdoo.org. Inoltre, il richiedente conferma di aver ricevuto il consenso per le foto scattate agli studenti o alle persone che hanno beneficiato dei laptop, tablet o qualsiasi donazione Labdoo, da parte dei loro parenti o del loro tutore legale. Labdoo.org esplicita il fatto che il materiale inviato potrà essere usato online e offline e che quindi potrà essere accessibile da terze parti e che queste immagine saranno usate per aiutare a preservare la trasparenza e la responsabilità dei progetti.

La ringraziamo per il suo impegno a rendere il nostro mondo un posto migliore a le auguriamo molta fortuna nella sua missione umanitaria.

Il Team Labdoo


Continue reading to the next page:
Carta de viaje para un Dootripper


Go back to read the previous page:
Respuesta a una oferta de Dootrip