html

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Etiquetes HTML especials de la wiki

La secció del contingut (body) d'una pàgina wiki permet als escriptors utilitzar una forma simplificada d'etiquetes HTML per ajudar-los a formatar el seu contingut. Tot i que la pàgina «Consells per redactar» (es proporciona un enllaç a aquesta pàgina a la part inferior del camp «body» de cada formulari wiki) ofereix una descripció detallada de les etiquetes HTML compatibles amb el sistema wiki de Labdoo, en aquesta secció us proporcionem informació addicional per algunes de les etiquetes una mica més avançades.

Tags HTML Spéciaux

La section du texte de la page wiki permet aux écrivains d'utiliser une forme simplifiée de tags HTML pour les aider à formater leur contenu. La page "Compose tips" (un lien pour cette page est fourni en dessous du champ "body" dans tous les formulaires wiki) fourni une description détaillée de chaque tag HTML présents dans le système Labdoo, dans cette section nous fournissons de l'information additionnelle pour certains des tags un peu plus avancés.

Insérer des images

Afegir una pàgina del superhub

Els usuaris amb la funció superhub també poden crear pàgines noves a la plataforma Labdoo.org per poder gestionar les activitats de divulgació que tenen lloc a les seves regions. Aquesta característica permet que aquest tipus d'usuaris proporcionin continguts localitzats específics de la regió que estiguin cobrint.

Per crear una pàgina de superhubs, seguiu els passos següents (haureu de tenir assignat el rol de superhub):

Etiquetas HTML especiales

La sección de cuerpo de una página wiki permite a los escritores utilizar una forma simplificada de etiquetas HTML para ayudarles a formar su contenido. Mientras la página 'Compose tips' (Se proporciona un enlace a esta página en la parte inferior del campo "cuerpo" en cada formulario wiki) proporciona una descripción detallada de cada una de las etiquetas HTML soportadas por el sistema wiki de Labdoo, en esta sección proporcionamos información adicional para algunos de los Etiquetas que son un poco más avanzadas.

Inserción de imágenes

Special HTML tags

The body section of a wiki page allows writers to use a simplified form of HTML tags to help them format their content. While the page 'Compose tips' (a link to this page is provided at the bottom of the "body" field in each wiki form) provides a detail description of each of the HTML tags supported by the Labdoo wiki system, in this section we provide additional information for some of the tags that are a bit more advanced.

Inserting images