Actualitzacions de l'activitat (feed)

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Per tal que tots els usuaris (visitants, usuaris connectats, participants, receptors de dispositius, donants, etc.) puguin conèixer bé les activitats realitzades a la xarxa Labdoo, el sistema proporciona diversos tipus de feeds. Aquests canals de continguts mostren tant informació en temps real de les activitats que s’estan duent a terme com les dades de totes les activitats realitzades en el passat. El contingut d'activitats també es poden cercar i filtrar (per exemple, podeu especificar que només es mostrin les activitats que heu realitzat).

La funció principal del feed és ajudar a millorar la transparència del sistema de Labdoo en tot moment per preservar aquest aspecte tan important de la plataforma.


Figura. Cliqueu a «Explora» - «Accions globals» per veure el feed de totes les accions que s'estan duent a terme a la xarxa Labdoo.


Continue reading to the next page:
Traduir la xarxa social de Labdoo


Go back to read the previous page:
Iniciar converses en equips