Comprovacions globals d'inventari (GIC)

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

A Labdoo, ens encanta veure com els nostres ordinadors portàtils amb programes educatius s'han entregat a escoles de per tot el món. Però també és molt important que tots els dispositius que implementem puguin arribar a una fàbrica de reciclatge. El fet de no tenir-ne una a proximitat genera residus electrònics en llocs que no tenen mitjans per reciclar la tecnologia, que és un problema potencial que podria fer que els nostres esforços fracasessin. El biaix «desplegar versus netejar» s'assembla molt a la dinàmica que sovint veiem a la festa d'un amic: a tots ens agrada més preparar i formar part d'una festa que netejar els plats un cop aquesta s'ha acabat. Tot i així, cal subratllar la importància de tenir la capacitat i la voluntat de reciclar tots els dispositius electrònics per ajudar a preservar el nostre planeta.

Per ajudar a eliminar els potencials residus electrònics, Labdoo incorpora una eina anomenada Comprovacions globals d'inventari o GIC (pronunciada com a «jic(s)»). El mecanisme GIC funciona de la següent manera:

  • Accedir a les taules GIC. Cada projecte edoovillage té una taula (anomenada taula GIC), en què cada fila correspon a un dootrònic assignat a aquesta edoovillage en concret. La taula té dues columnes: una és per a l’identificador de Labdoo de cada dootrònic i l'altra s’utilitza per reflectir-ne l'estat actual. Aquesta taula s'utilitza per proporcionar una manera senzilla d'actualitzar l'estat de tots els dootrònics assignats a una edoovillage.
    Figura. Les taules GIC es troben clicant a la pestanya GIC de la pàgina de cada edoovillage.
  • Actualitzar les taules GIC. Periòdicament, cada gestor de projecte ha de fer una comprovació ràpida de l’inventari dels dootrònics de la seva edoovillage i actualitzar-ne la taula GIC segons l’estat més recent dels dispositius. Si un dootrònic desplegat deixa de funcionar, la seva entrada corresponent a la taula GIC s'ha de marcar amb l'estat «[S9] Entregat però no funciona».
    Figura. Si sabeu d'un dootrònic desplegat que ha deixat de funcionar, marqueu-lo amb l'estat «[S9] Entregat però no funciona»
  • Donar feedback . Per actualitzar una taula GIC, el gestor d’una edoovillage ha d’estar en contacte amb el punt de contacte de l'edoovillage (els professors, el personal d’informàtica o les persones en general que s’encarreguen de mantenir els dootrònics entregats). Mitjançant aquest contacte, es poden recollir comentaris per detectar quan cal encarregar-se d'un dootrònic que ha deixat de funcionar.
  • Encarregar-se dels dootrònics que no funcionen. Un cop un dootrònic està marcat amb l'estat «[S9] Entregat però no funciona», els gestor de l'edoovillage i els labdooers encarregats de donar suport a l'edoovillage han d'activar un dootrip per recollir el dootrònic que no funciona i portar-lo de nou a un hub on es pugui arreglar o a un punt de reciclatge adequat si no es pot reparar. Si vostè o algú sap com reparar-lo, no cal tornar-lo a un hub.

Un últim comentari sobre les GIC és que, a més d’utilitzar-los per ajudar-vos a fer un seguiment dels dootrònics entregats, generalment es poden utilitzar per actualitzar ràpidament tots els dootrònics assignats a una edoovillage d'un sol tret. Sovint, l’actualització de l’estat d’un dootrònic (per exemple, de l’estat T1 a l’estat S4) s’ha de fer en diversos dispositius associats a la mateixa edoovillage. La taula GIC us mostra en una sola pàgina tots aquests dootrònics, cosa us permet canviar l'estat de tots aquests alhora amb uns pocs clics.


Continue reading to the next page:
Què són els hubs


Go back to read the previous page:
Detectar i corregir enllaços trencats